media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Утврђивање Програма унапређења социјалне заштите изворна извршава се
Утврђивање распореда рада, почетка и завршетка радног времена установе социјалне заштите, односно овлашћеног пружаоца услуга, утврђивање минимума процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите изворна извршава се
Утврђивање састава управних и надзорних одбора у библиотекама које обављају матичну функцију и именовање чланова тих органа поверена извршава се
Утврђивање спортских објеката изворна не извршава се
Утврђивање спортских објеката и мерила за обезбеђивање средстава за њихову изградњу, опремање и одржавање изворна извршава се
Утврђивање старих заната и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој изворна не извршава се
Утврђивање стручних послова на унапређењу пољопривредне производње и оснивање пољопривредне службе изворна извршава се
Утврђивање стручних послова на унапређењу пољопривредне производње и оснивање пољопривредне службе за обављање тих послова изворна извршава се
Утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе изворна извршава се
Утврђивање услова за регресирање превоза ученика у међуградском саобраћају поверена извршава се
Утврђивање функција матичних установа у области заштите културних добара поверена извршава се
Утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања уговором са корисником података поверена извршава се
Утврдјивање симбола АПВ и начин њиховог коришћења изворна извршава се
Учествовање у припреми прописа којима се утврђује политика и стратешких аката и акционих планова за њихово спровођење у области електронских комуникација изворна извршава се
Учествовање у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и грађевинарства поверена извршава се
Учешће у изради плана намене радио фреквенцијских опсега изворна не извршава се
Учешће у поступку припреме и доношења просторних и урбанистичких планова и других планова изворна извршава се
Финансирање организације обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике изворна извршава се
Финансирање основних геолошких истраживања поверена извршава се
Финансирање програма унапређења социјалне заштите, програма рада завода за социјалну заштиту, програма рада центара за породични смештај и усвојење, програма рада установа осим установа домског смештаја, иновационе услуге и услуге социјалне заштите изворна извршава се
Записи 601 до 620