media

Претрага надлежности

Број надлежности: 624

Надлежност
Врста
Статус
 
Утврђивање неправилности у поступку именовања, односно разрешења органа управљања у установи образовања поверена извршава се
Утврђивање преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су од посебног значаја изворна извршава се
Утврђивање програма међународних спортских такмичења изворна не извршава се
Утврђивање Програма унапређења социјалне заштите изворна извршава се
Утврђивање распореда рада, почетка и завршетка радног времена установе социјалне заштите, односно овлашћеног пружаоца услуга, утврђивање минимума процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите изворна извршава се
Утврђивање састава управних и надзорних одбора у библиотекама које обављају матичну функцију и именовање чланова тих органа поверена извршава се
Утврђивање симбола АПВ и начин њиховог коришћења изворна извршава се
Утврђивање спортских објеката изворна не извршава се
Утврђивање спортских објеката и мерила за обезбеђивање средстава за њихову изградњу, опремање и одржавање изворна извршава се
Утврђивање старих заната и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој изворна не извршава се
Утврђивање стручних послова на унапређењу пољопривредне производње и оснивање пољопривредне службе изворна извршава се
Утврђивање стручних послова на унапређењу пољопривредне производње и оснивање пољопривредне службе за обављање тих послова изворна извршава се
Утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе изворна извршава се
Утврђивање услова за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају поверена извршава се
Утврђивање услова за регресирање превоза ученика у међуградском саобраћају поверена извршава се
Утврђивање функција матичних установа у области заштите културних добара поверена извршава се
Утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања уговором са корисником података поверена извршава се
Учествовање у припреми прописа којима се утврђује политика и стратешких аката и акционих планова за њихово спровођење у области електронских комуникација изворна извршава се
Учествовање у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и грађевинарства поверена извршава се
Учешће у изради плана намене радио фреквенцијских опсега изворна не извршава се
Записи 601 до 620