media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Вршење инспекцијског надзора у области заштите од буке поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите од нејонизујућег зрачења поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите природе поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области изградње објеката и надзор над радом градских и општинских грађевинских инспектора поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области кинематографије поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области одрживог коришћења рибљег фонда поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области речног саобраћаја поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области службене употребе језика и писма поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области управљања отпадом поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области шумарства, изузев инспекцијског надзора на граничном прелазу поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у процени утицаја на животну средину поверена извршава се
Вршење контроле коришћења и заштите природних ресурса и добара изворна извршава се
Вршење контроле наменског трошења средстава за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите поверена извршава се
Вршење мониторинга буке у животној средини поверена извршава се
Вршење мониторинга квалитета ваздуха изворна извршава се
Вршење надзора над коришћењем средстава којима се финансира заштита и одрживо коришћења рибљег фонда поверена извршава се
Вршење надзора над применом закона у области равноправности полова поверена извршава се
Вршење надзора над применом прописа којима се уређује област самосталног обављања уметничке и друге делатности у области културе поверена одузето
Вршење надзора над радом издавача и других правних лица регистрованих за издавање публикација поверена не извршава се
Записи 41 до 60