media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Вођење централизованог обрачунa примања запослених, изабраних и ангажованих лица за све директне буџетске кориснике који припадају консолидованом рачуну трезора АПВ изворна извршава се
Вођење централног шифарника програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава АПВ изворна извршава се
Вршење електроенергетске инспекције, инспекције опреме под притиском и инспекцијског надзора у области цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника поверена извршава се
Вршење извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од биљних болести и штеточина изворна одузето
Вршење инспекцијског надзора и надзора над законитошћу рада установа ученичког стандарда поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора на високошколским установама поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над енергетским објектима за: транспорт нафте и деривата нафте, транспорт и дистрибуцију природног гаса, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, производњу и прераду нафте и гаса, као и над другим објектима који имају опрему под притиском поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над коришћењем и заштитом природних добара и ресурса поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над радом јавно признатих организатора активности у области образовања одраслих поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора над спровођењем закона у области спорта поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области геолошких истраживања поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области водопривреде поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области државних путева поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области електронских комуникација поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области железничког саобраћаја поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите ауторских и сродних права и предузимање мере против пиратерије у области интелектуалне својине поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите ваздуха поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите вода поверена извршава се
Вршење инспекцијског надзора у области заштите животне средине поверена извршава се
Записи 21 до 40