media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Додела бесповратних средстава субјектима са територије Аутономне покрајине Војводине за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније изворна извршава се
Доношење годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди изворна извршава се
Доношење планова и програма управљања природним ресурсима и добрима, у складу са стратешким документима изворна извршава се
Доношење предлога решења о употреби средстава сталне буџетске резерве изворна извршава се
Доношење акта који предвиђа давање финансијских и других подстицаја, као и оснивање буџетских фондова, односно коришћење средстава из постојећих сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије поверена извршава се
Доношење акта којим се обезбеђује завршетак студија студентима високошколске установе у случају престанка рада те установе поверена извршава се
Доношење акта о мрежи основних школа ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не донесе акт у року поверена извршава се
Доношење акта о мрежи установа ученичког стандарда поверена извршава се
Доношење Годишњег програм мера за спровођење Дугорочног одгајивачког програма изворна извршава се
Доношење Годишњег програма основних геолошких истраживања, у складу са Дугорочним програмом поверена извршава се
Доношење Дугорочног програм мера за спровођење одгајивачког програма изворна извршава се
Доношење екстерних планова заштите од удеса, који су саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама у области заштите и спасавања изворна извршава се
Доношење краткорочних акционих планова квалитета ваздуха изворна извршава се
Доношење наставних планова и програма из појединих предмета за основно образовање од интереса за националне мањине и утврђивање услова и начина организовања наставе на језицима националних мањина изворна извршава се
Доношење наставних планова и програма из појединих предмета од интереса за националне мањине и утврђивање услова и начина организовања наставе на језицима националних мањина у области средњег образовања изворна извршава се
Доношење наставних програма за језике националних мањина у области средњег образовања изворна извршава се
Доношење наставних програма за основно образовање за језике националних мањина изворна извршава се
Доношење Одлуке о стратешкој процени утицаја на животну средину поверена извршава се
Доношење одлуке о изради регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене изворна извршава се
Доношење одлуке о мерењима посебне намене која садржи начин и рокове мерења, као и врсту загађујућих материја у ваздуху изворна извршава се
Записи 161 до 180