media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање сагласности на основе газдовања шумама изворна извршава се
Давање сагласности на план заштите шума од пожара изворна извршава се
Давање сагласности на план управљања заштићеним подручјем природе изворна извршава се
Давање сагласности на правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, за заштићена подручја природе изворна извршава се
Давање сагласности на привремени програм газдовања приватним шумама изворна извршава се
Давање сагласности на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе изворна извршава се
Давање сагласности на пројекат коришћења осталих шумских производа изворна извршава се
Давање сагласности на пројекат рекултивације земљишта изворна извршава се
Давање сагласности на програм управљања рибарским подручјем и привремени програм управљања рибарским подручјем поверена извршава се
Давање сагласности на просторне планове јединица локалне самоуправе, после јавног увида изворна извршава се
Давање сагласности на расподелу средстава директних буџетских корисника у оквиру одобрених апропријација индиректним буџетским корисницима изворна извршава се
Давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом изворна извршава се
Давање сагласности на садржину и изглед печата органа АПВ, органа јединице локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења поверена извршава се
Давање сагласности на систематизацију послова у установи ученичког стандарда поверена извршава се
Давање сагласности на статуте здравствених установа изворна извршава се
Давање сагласности на урбанистичке планове јединица локалне самоуправе, који се израђују у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра, после јавног увида изворна извршава се
Давање сагласности на утврђивање броја деце у предшколској установи, односно школи која остварује предшколски програм изворна извршава се
Давање сагласности овлашћеним одгајивачким организацијама о поверавању контроле над производњом у сточарству поверена не извршава се
Давање сагласности установама социјалне заштите и пружаоцима услуга социјалне заштите да могу обављати и другу врсту делатности сагласно основној делатности и располагати приходима изворна извршава се
Додељивање подстицајних и других средстава у области сточарства изворна извршава се
Записи 141 до 160