media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање односно одбијање претходне сагласности у поступку именовања директора образовно-васпитне установе поверена извршава се
Давање одобрења за промене у апропријацијама у току године, преусмеравањем изворна извршава се
Давање одобрења на који ће начин основна школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно-васпитног рада поверена извршава се
Давање одобрења на који ће начин средња школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно-васпитног рада поверена извршава се
Давање одобрења о начину надокнаде пропуштеног рада школе поверена извршава се
Давање предлога за утврђивање броја приправника у здравственим установама, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу изворна извршава се
Давање предлога за утврђивање Плана мреже здравствених установа изворна извршава се
Давање предлога за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности изворна извршава се
Давање претходне сагласности о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова несељених места на територији јединице локалне самоуправе поверена извршава се
Давање претходне сагласности у поступку доношења одлуке о престанку дужности директора поверена извршава се
Давање претходне сагласности у поступку именовања директора установе поверена извршава се
Давање сагласност на Статут и акт о систематизацији послова установе социјалне заштите изворна извршава се
Давање сагласности за коришћење строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа изворна извршава се
Давање сагласности за коришћење у репродукцији квалитетне приплодне стоке и пчела поверена не извршава се
Давање сагласности за остваривање школског програма у основном образовању на језицима националних мањина за мање од 15 ученика поверена извршава се
Давање сагласности за промену намене шума и шумарског земљишта изворна извршава се
Давање сагласности за реализацију наставе и остваривања школског програма за основно образовање на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама поверена извршава се
Давање сагласности за реализацију наставе и остваривање школског програма за средње образовање на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама поверена извршава се
Давање сагласности корисницима и сопственицима на Годишњи план газдовања шумама изворна извршава се
Давање сагласности на акт о мрежи основних школа поверена извршава се
Записи 101 до 120