media

Претрага надлежности

Број надлежности: 613

Надлежност
Врста
Статус
 
Ажурирање сајта www.budzet.vojvodina.gov.rs изворна извршава се
Вођење дела Геолошког информационог система Србије поверена извршава се
Вођење дела информационог система за геолошка истраживања и рударство поверена извршава се
Вођење евиденција о установама ученичког стандарда поверена извршава се
Вођење евиденције и чување документације о признавању стране школске исправе у области основног образовања поверена извршава се
Вођење евиденције и чување документације о признавању стране школске исправе у области средњег образовања поверена извршава се
Вођење збирки података о личности изворна извршава се
Вођење књиге исправа и евиденције привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију поверена извршава се
Вођење катастра активних и санираних рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора подземих вода поверена извршава се
Вођење катастра лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење катастра напуштених рудника и рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра поља рударског отпада поверена извршава се
Вођење поступка за заштиту права ученика поверена извршава се
Вођење рачуноводства главне књиге трезора АПВ са вођењем аналитичке евиденције приходима и расходима, стању и променама на имовини, обавезама и капиталу, за све буџетске кориснике који припадају КРТ-581 изворна извршава се
Вођење регистра јавних гласила поверена одузето
Вођење регистра задужбина, фондација и фондова поверена одузето
Вођење списка корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора АП Војводине (израда захтева за добијање и укидање буџетског броја са формирањем и чувањем досијеа буџетских корисника, за све кориснике јавних средстава који припадају КРТ-581) изворна извршава се
Записи 1 до 20