media

Претрага надлежности

Број надлежности: 624

Надлежност
Врста
Статус
 
Oбезбеђивање средства за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа, а које обухвата закуп пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржавање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, изузев трошкова текућег одржавања објеката и просторија и текућег сервисирања медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, као и друге обавезе одређене законом и актом о оснивању. изворна извршава се
Oдобравање рукописа уџбеника и приручника за основно образовање на језику и писму националне мањине чији национални савет националне мањине има седиште на територији АПВ, на предлог Покрајинског завода, односно на основу експертског мишљења, ако је спроведен поступак експертизе, а на основу претходне сагласности националног савета националне мањине изворна извршава се
Oдобравање рукописа уџбеника и приручника средњег образовања на језику и писму националне мањине чији национални савет националне мањине има седиште на територији АПВ, на предлог Покрајинског завода, односно на основу експертског мишљења, ако је спроведен поступак експертизе, а на основу претходне сагласности националног савета националне мањине изворна извршава се
Ажурирање сајта www.budzet.vojvodina.gov.rs изворна извршава се
Вођење дела Геолошког информационог система Србије поверена извршава се
Вођење дела информационог система за геолошка истраживања и рударство поверена извршава се
Вођење евиденција о установама ученичког стандарда поверена извршава се
Вођење евиденције установа студентског стандарда поверена извршава се
Вођење збирки података о личности изворна извршава се
Вођење књиге исправа и евиденције привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију поверена извршава се
Вођење катастра активних и санираних рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора подземих вода поверена извршава се
Вођење катастра лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење катастра напуштених рудника и рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра поља рударског отпада поверена извршава се
Вођење поступка за заштиту права ученика поверена извршава се
Вођење рачуноводства главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се
Вођење регистра јавних гласила поверена одузето
Записи 1 до 20