media

Претрага надлежности

Број надлежности: 633

Надлежност
Врста
Статус
 
Oбезбеђивање средства за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа, а које обухвата закуп пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржавање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, изузев трошкова текућег одржавања објеката и просторија и текућег сервисирања медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, као и друге обавезе одређене законом и актом о оснивању. изворна извршава се
Oдобравање рукописа уџбеника и приручника за основно образовање на језику и писму националне мањине чији национални савет националне мањине има седиште на територији АПВ, на предлог Покрајинског завода, односно на основу експертског мишљења, ако је спроведен поступак експертизе, а на основу претходне сагласности националног савета националне мањине изворна извршава се
Oдобравање рукописа уџбеника и приручника на језику и писму националне мањине чији национални савет националне мањине има седиште на њеној територији, на предлог Покрајинског завода, односно на основу експертског мишљења, ако је спроведен поступак експертизе, а на основу претходне сагласности националног савета националне мањине изворна извршава се
Oдобравање рукописа уџбеника и приручника средњег образовања на језику и писму националне мањине чији национални савет националне мањине има седиште на територији АПВ, на предлог Покрајинског завода, односно на основу експертског мишљења, ако је спроведен поступак експертизе, а на основу претходне сагласности националног савета националне мањине изворна извршава се
Oмогућавања остваривања права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и обезбеђивање дела средстава, путем суфинансирања, или других услова за рад медија који објављују информације на језицима националних мањина изворна извршава се
Ажурирање сајта www.budzet.vojvodina.gov.rs изворна извршава се
Вођење дела Геолошког информационог система Србије поверена извршава се
Вођење дела информационог система за геолошка истраживања и рударство поверена извршава се
Вођење евиденција о установама ученичког стандарда (регистар установа) поверена извршава се
Вођење евиденције о достави годишњих оперативних планова и извештаја о пословању носиоца експлоатације поверена извршава се
Вођење евиденције о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора поверена извршава се
Вођење евиденције о пријави почетка извођења геолошких истраживања поверена извршава се
Вођење евиденције о пријави почетка извођења рударских радова поверена извршава се
Вођење евиденције о стању минералних ресурса и резерви, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса поверена извршава се
Вођење евиденције о уплати накнаде за вршење примењених геолошких истраживања и слања опомене за неблаговремено плаћање накнаде поверена извршава се
Вођење евиденције о уплати накнаде за коришћење минералних сировина и слања опомене за неблаговремено плаћање накнаде поверена извршава се
Вођење збирки података о личности изворна извршава се
Вођење књиге исправа и евиденције привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију поверена извршава се
Вођење катастра активних и санираних рударских објеката поверена извршава се
Вођење катастра истражних и експлоатационих поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса поверена извршава се
Записи 1 до 20