media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Állami szakvizsga a közigazgatási szervekben dolgozók számára

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi és lebonyolítja a Vajdaság AT területén levő közigazgatási szervekben dolgozók állami szakvizsgáztatását.

Az állami szakvizsga lebonyolításához jelentős kérdések Az állami szakvizsgáról szóló rendeletben kerültek részletes szabályozásra, amelyet 2021. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

Az állami szakvizsga tételére kötelezett személyek:

• határozatlan időtartamra munkaviszonyt létesített állami tisztviselő, ha nem rendelkezik állami szakvizsgával, illetve egyéb vizsgával, amelyet a törvénnyel összhangban az állami szakvizsga letétele alóli kivételként irányoztak elő, az állami szervnél próbaidőn lévő személy és gyakornok;
• az állami tisztviselő, akit a továbbképzéssel szerzett legalacsonyabb fokozatba besorolt munkahelyre helyeztek át, azon képesítési fokozatnak megfelelő állami szakvizsga programja szerint, amelyet tovább képzéssel szerzett;

Állami szakvizsgát tehetnek:

• azon személyek, akikkel, a törvénnyel összhangban, térítésmentes szakmai továbbképzésről szóló szerződést kötöttek, szakmai továbbképzés, illetve munkatapasztalat és az állami szakvizsga letételéhez szükséges feltételek megszerzése céljából;
• más olyan személyek, akik olyan munkahely iránt érdeklődnek, amely megszerzését a letett állami szakvizsga feltételéhez kötötték, viszont a szakmában önálló munkavégzésre, illetve a feladatok önálló ellátására képesek és a szakmában munkatapasztalattal rendelkeznek olyan időtartamban, amely az adott személy szakképesítési, illetve képesítési fokának megfelelő állami szakvizsga letételének feltétele előirányoz;
• azon személyek, akik nem rendelkeznek állami szakvizsgával, viszont jelentkeztek az állami szervben való tisztség betöltésére közzétett pályázatra, az állami tisztviselőkről szóló, illetve az autonóm tartományban, a helyi önkormányzatban és Belgrád városban való tisztségek betöltésére vonatkozó jogszabályokkal összhangban, továbbá az autonóm tartományban és a helyi önkormányzatban foglalkoztatottakról szóló jogszabályokkal összhangban.

A jelen rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell azon tisztviselőkre is, akik az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat szerveiben foglalkoztatottak jogait és kötelezettségeit szabályozó törvénnyel összhangban kötelesek állami szakvizsgát tenni, valamint az egyéb közmegbízatással rendelkezőknél foglalkoztatottakra, akik az államigazgatás átruházott teendőit látják el.

JELENTKEZÉSI MÓD

AZ ÁLLAMI SZAKVIZSGA IRÁNTI KÉRELEM

Az állami szakvizsga iránti kérelmet a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz (Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad) kell benyújtani.

A kérelmet a jelöltet alkalmazó államigazgatási szerv, illetve más szerv vagy szervezet, vagy maga a jelölt nyújtja be. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár határozatban dönt a vizsga iránti kérelemről. A jelöltet a vizsga előtt legalább 30 nappal értesíteni kell a vizsga napjáról, helyszínéről, időpontjáról és a vizsgadíj összegéről.

Az állami szakvizsga tételére vonatkozó kérelmet az előirányozott űrlapon kell benyújtani:

felsőfokú oktatással rendelkező jelöltek részére1. számú űrlap;
középiskolai végzettséggel rendelkező jelöltek részére - 2. számú űrlap

A kérelem űrlapjába az adatokat elektronikus úton kell bevinni.

Az állami szakvizsga tételére vonatkozó kérelemhez benyújtandó DOKUMENTUMOK

Állami tisztviselők és a helyi önkormányzatnál foglalkoztatott tisztviselők

• határozatlan időre létesített munkaviszonyról szóló határozat, illetve a gyakornok meghatározott időre létesített munkaviszonyáról szóló határozat;
• a vizsga letételének meghatározott kötelezettségéről szóló határozat;
• a megszerzett végzettségről szóló oklevél hitelesített fénymásolata;
• személyi igazolvány fénymásolata.

Állami tisztviselő, akit a továbbképzéssel szerzett legalacsonyabb fokozatba besorolt munkahelyre helyeztek át:

• a továbbképzéssel szerzett legalacsonyabb fokozatba besorolt munkahelyre való áthelyezésről szóló határozat;
• a vizsga letételének meghatározott kötelezettségéről szóló határozat;
• a megszerzett végzettségről szóló oklevél hitelesített fénymásolata;
• személyi igazolvány fénymásolata.

Személyek, akikkel a szakmai továbbképzés, illetve munkatapasztalat és az állami szakvizsga letételéhez szükséges feltételek megszerzése céljából térítésmentes szakmai továbbképzésről szóló szerződést kötöttek:

• a szakmai továbbképzés, illetve munkatapasztalat és az állami szakvizsga letételéhez szükséges feltételek megszerzése céljából térítésmentes szakmai továbbképzésről szóló szerződés;
• a megszerzett végzettségről szóló oklevél hitelesített fénymásolata;
• személyi igazolvány fénymásolata.

Állami szakvizsga letételének feltételéhez kötött munkahelyek iránt érdeklődő személyek

• a megszerzett végzettségről szóló oklevél hitelesített fénymásolata;
• a szakmában önálló munkavégzésről, illetve a feladatok önálló ellátásáról és a szakmában szerzett munkatapasztalatról szóló bizonylat (igazolás) olyan időtartamban, amely az adott személy szakképesítési, illetve képesítési fokának megfelelő állami szakvizsga letételének feltétele előirányoz;
• személyi igazolvány fénymásolata.

Állami szakvizsgával nem rendelkező személyek, akik a tisztség betöltésére vonatkozó nyilvános pályázatra jelentkeztek

• a megszerzett végzettségről szóló oklevél hitelesített fénymásolata;
• a szakmában önálló munkavégzésről, illetve a feladatok önálló ellátásáról és a szakmában szerzett munkatapasztalatról szóló bizonylat (igazolás) olyan időtartamban, amely az adott személy szakképesítési, illetve képesítési fokának megfelelő állami szakvizsga letételének feltétele előirányoz;
• az állami szervben, illetve az autonóm tartomány, a helyi önkormányzati egység vagy Belgrád város szervében tisztség betöltésére vonatkozó pályázatra való jelentkezésről szóló bizonyíték;
• személyi igazolvány fénymásolat.

Felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltekre vonatkozó állami szakvizsga

Az állami szakvizsga – a legalább 240 kredit pontig terjedő alapfokú egyetemi tanulmányokon, mesterképzésen, egyetemi szaktanulmányokon, szakirányú szakképzésen, illetve legalább négy évig tartó alapfokú tanulmányokon, vagy a karon szervezett szaktanulmányokon szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére, továbbá a legalább 180 kredit pontig terjedő alapfokú egyetemi tanulmányokon, alapfokú szakirányú szakképzésen, illetve három évig tartó tanulmányokon szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltek részére az alábbi vizsga-tantárgyakat öleli fel:

1) Alkotmányos berendezés;
2) Az államigazgatási rendszer alapjai;
3) Közigazgatási eljárás és közigazgatási per;
4) Irodai ügykezelés;
5) Munkajogi törvényalkotás;
6) Az Európai Unió rendszerének alapjai.


A vizsga-tantárgyak tartalmát képező területeket Az állami szakvizsgáról szóló program – FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ JELÖLTEK RÉSZÉRE tartalmazza.

Középiskolai végzettségű jelöltek állami szakvizsgája

A középiskolai végzettséggel rendelkező jelöltek állami szakvizsgája az alábbi vizsga-tantárgyakat öleli fel:
1) Alkotmányos berendezés és az államigazgatási rendszer alapjai;

2) Közigazgatási eljárás;
3) Irodai ügykezelés;
4) Munkajogi törvényalkotás alapjai;
5) Az Európai Unió rendszerének alapjai.


A vizsga-tantárgyak tartalmát képező területeket Az állami szakvizsgáról szóló program – KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ JELÖLTEK RÉSZÉRE tartalmazza.

A tartományi titkár vizsgabizottságot alakított a felsőfokú képesítésű és a középiskolai képesítésű állami tisztviselők vizsgáztatására.

A vizsgákat - augusztus hónap - kivételével egész éven át havonta többször is megszervezzük.

A Tartományi Titkárság a jelöltnek bizonylatot ad ki a letett állami szakvizsgáról, mely bizonylat a jelölt kérelme alapján kétnyelvű nyomtatványon is kiadható. A kétnyelvű bizonylatot szerb nyelven és a Vajdaság AT közigazgatási szerveiben hivatalos használatban levő egyik nemzeti kisebbségi közösség (magyar, szlovák, horvát, román és ruszin) nyelvén állítják ki.

A szakvizsgával kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon:
Ankica Jukić Mandićhoz – a vizsgabizottság titkárához
(iroda: I/68; telefonszám: 021/487 4213)
Elvira Štrbachoz – a vizsgabizottság titkárához
(iroda: I/68; telefonszám: 021/487-4460).

Igazolás-minta a szakmában szerzett munkatapasztalatról Innen tölthető le

A felkészüléshez szükséges anyagok:

2019. évi kézikönyv az állami szakvizsgához – második módosított és bővített kiadás Innen tölthető le

Az állami szakvizsgát szabályozó előírások:

Az állami szakvizsga programjáról és vizsgamódjáról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 89/2019. szám)
Törvény az államigazgatásról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010., 99/2014., 47/2018. és 30/2018. szám – másik törvény )
Az állami tisztviselőkről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 81/2005., 64/2005., 64/2007., 67/2007., 116/2008., 104/2009. és 99/2014. szám) 100-102. szakasz
A Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az SZK AB Határozata Iuz-353/2009. szám)
Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016., 113/2017-I. szám – másik törvény és 95/2018. szám) Innen tölthető le

Hivatalos nyilvántartások

A jelen szövegben használt minden olyan hímnemű névszó, amelynek van nőnemű alakja is, értelemszerűen és egyidejűleg felöleli ugyanazon névszó nőnemű alakját is.

14.01.2021